Regulamin Sklepu Internetowego sklep.janinadaily.com

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego sklep.janinadaily.com (dalej jako Sklep) należącej do Anny Bąk (dalej jako Sprzedawca) i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem / Klientem, które wynikają z korzystania ze Sklepu.
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, Przedsiębiorców oraz do Przedsiębiorców z nadanymi uprawnieniami konsumentów, korzystających ze Sklepu i będących jednocześnie Użytkownikami.
 3. Użytkownik akceptuje Regulamin z chwilą utworzenia Konta, zakupu produktu w Sklepie, wypełnieniu Formularza Kontaktowego lub zapisu do usługi Newslettera.
 4. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 2
Definicje

 1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Formularz rejestracji – interaktywny formularz dostępny na Stronie umożliwiający utworzenie Konta.
 3. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Stronie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie produktów oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży.
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach na Stronie.
 7. Przedsiębiorca o prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej – zakupu – niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Sprzedawca – Anna Bąk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DataStory Anna Bąk, ul. Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław, NIP: 6452456032, REGON: 384846430, e-mail: patrycja@janinadaily.com, numer telefonu: 798 793 782.
 9. Sklep / Strona – domena pozwalająca nie tylko na zapoznanie się z treściami publikowanymi przez Sprzedawcę czy nawiązanie kontaktu ze Sprzedawcą, ale także na dokonanie zakupu produktu lub usługi drogą elektroniczną, dostępna pod adresem internetowym: sklep.janinadaily.com.
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu lub usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Strony.
 11. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem drogi elektronicznej, w tym przekazywanie informacji przez publikacje na Stronie, możliwość dokonania zakupu, a także w formie mailowej, po zapisaniu się do Newsletter’a.
 12. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze strony Sklepu Internetowego, bez zamiaru zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

§ 3
Korzystanie z możliwości Strony

 1. Do korzystania ze Strony nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 2. Na Stronie Użytkownik ma możliwość wybrania jednej z kilku Usług oferowanych przez Sprzedawcę, takich jak:
  • podstawową usługę świadczoną drogą elektroniczną, czyli umożliwienie zakupu oferowanych produktów lub usług przez Formularz Zamówienia, zgodnego z celem Strony,
   • Usługa elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania przez Klienta preferowanego produktu lub usługi. Następnie Klient przechodzi do panelu zamówienia, gdzie uzupełnia informacje niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży i zapoznaje się ze szczegółami Zamówienia. Wskazaną kwotę należy uiścić od razu, przechodząc do systemu płatności.
  • Utworzenie i korzystanie z możliwości usługi Konto,
   • Usługi elektroniczne Formularz Rejestracji oraz Konto świadczone są nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też korzystając z opcji “Usuń konto” dostępnej w ustawieniach Konta.
   • Sklep wykorzystuje dane pozyskane z wypełnionego Formularza Rejestracji, czyli:
    • imienia i nazwiska / nazwy firmy,
    • adresu poczty elektronicznej,
    • hasła, składającego się z 8 znaków, w tym wielkiej litery i cyfry.
   • W ramach działania Konta Użytkownik może:
    • złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez Formularz Zamówienia,
    • zmienić swoje dane,
    • usunąć Konto,
    • zapoznać się z historią zamówień.
   • Sprzedawca zastrzega sobie usunięcie Konta po dwóch latach od ostatniej aktywności Klienta lub w momencie, gdy Klient naruszy Regulamin. Zapis do Newsletter’a,
    • Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługa pozwala na bezpłatnym przesyłaniu Użytkownikowi za jego zgodą wiadomości mailowych o charakterze marketingowym, w tym zwłaszcza dotyczących oferty Sprzedawcy – promocji, kodów zniżkowych, nowości towarowych.
    • Otrzymywanie wiadomości w ramach działania Newslettera możliwe jest po podaniu imienia i adresu e-mail oraz zaakceptowaniu zgody poprzez zaznaczenie checkboxa. Dane te podlegają przetwarzaniu przez Sprzedawcę jako Administratora w celach kontaktowych w zakresie związanym z ewentualnym wysłaniem oferty.
    • Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne, aby otrzymać wiadomość zwrotną od Sprzedawcy. W przypadku jej niewyrażenia, Administrator nie ma prawnych podstaw na nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem.
    • W przypadku woli rezygnacji z tej usługi, Użytkownik wybiera opcję anulacji subskrypcji Newslettera, widniejącą jako osobne pole w stopce każdej z wiadomości mailowych kierowanych przez Sprzedawcę w ramach wspomnianej usługi.
   • Udostępnienie Regulaminu, Formularza Zamówienia oraz Polityki Prywatności,
    • Wskazane usługi świadczone są nieodpłatnie przez czas nieoznaczony i nie wymagają od Użytkownika żadnych działań.
   • Wypełnienie formularza kontaktowego, który ułatwi kontakt ze Sprzedawcą.
    • Korzystanie z formularza kontaktowego jest usługą świadczoną nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość łatwego kontaktu ze Sprzedawcą poprzez przesłanie Formularza zawierającego imię i adres e-mail Użytkownika oraz treść, która ma zostać przesłana do Sprzedawcy. Przesłanie formularza staje się skuteczne tylko w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody ujętej w treści stosownego check-box’a. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne, aby otrzymać wiadomość zwrotną od Sprzedawcy. W przypadku jej niewyrażenia, Sprzedawca jako Administrator nie ma prawnych podstaw na nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem.

§ 4
Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.
 2. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków:
  • wypełnieniu Formularza Zamówienia;
   • W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta:
    • imię i nazwisko,
    • nazwa firmy (fakultatywnie)
    • numer NIP (w przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem)
    • adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
    • adres poczty elektronicznej,
    • numer telefonu kontaktowego (fakultatywnie),
   • Poza danymi wskazanymi powyżej Klient ma możliwość podania:
    • uwag do Zamówienia,
    • odmiennego adresu wysyłki niż adres wskazany w Formularzu,
    • kodu rabatowego,
   • Ponadto Klient musi:
    • wskazać formę wysyłki spośród wskazanych w liście wyboru,
    • wskazać formę płatności spośród wskazanych w liście wyboru.
   • kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego),
 3. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
 4. Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo lub pod pseudonimem. W Formularzu Zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 6. Cena towaru uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotówkach i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 7. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:
  • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie, po otrzymaniu zapłaty, przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 8. Dostęp do produktów przesyłanych elektronicznie (webinarów, kursów, e-booków) powinien zostać umożliwiony po zapłacie stosownej ceny, nie później niż 24 godziny po dokonaniu płatności.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:
  • udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego,
  • przesłanie Klientowi wiadomości e-mail.
 10. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

§ 5
Odstąpienie od umowy i niezgodność towaru z umową

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do produktów przygotowywanych na specjalne zamówienie Konsumenta oraz według osobistych preferencji.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje również, w przypadku, gdy usługa świadczona elektronicznie została dostarczona w całości a Konsument został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę (Sprzedawcę) utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości. Zapis ten dotyczy m. in. zakupienia produktu ebook lub dostępu do webinaru czy kursu, o czym Konsument jest informowany w opisie produktu.
 4. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Konsumentowi wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
 5. Tryb postępowania reklamacyjnego:
  • Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia objęcia Towaru w posiadanie (po uwzględnieniu §5 ust. 2-4) odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczające będzie wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe i nie warunkuje prawidłowości skorzystania z tego prawa. Reklamacje związane z Towarem lub ze świadczeniem Usługi Sprzedaży Klient bądź Konsument może składać na przykład:
   • pisemnie na adres: DataStory Anna Bąk, ul. Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław,
   • w formie elektronicznej na adres: patrycja@janinadaily.com.
  • W opisie reklamacji Klient lub Konsument powinien podać:
   • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
   • żądania Klienta/Konsumenta;
   • dane kontaktowych składającego reklamację,
   • numer zamówienia.
  • Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsumentowi przysługują dodatkowo prawa takiej jak:
  • żądanie naprawy lub wymiany Towaru,
  • żądanie obniżenia ceny Towaru i zwrotu części wpłaconych środków.
 7. Zapisy zawarte w niniejszym paragrafie dotyczą także Przedsiębiorcy o prawach konsumenta, jeśli przewidują to odrębne przepisy prawa polskiego.

§ 6
Sposoby i terminy płatności

 1. Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po zaakceptowaniu ostatecznego Zamówienia.
 2. W przypadku wyboru płatności elektronicznej, Sklep internetowy przekierowuje Klienta do wybranych systemów płatności:
  • Serwis Przelewy24 za pośrednictwem PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań; spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu KRS pod numerem: 0000347935. Rozliczenie transakcji jest dokonywane zgodnie z warunkami tego serwisu znajdującymi się na stronie www.przelewy24.pl.
  • Serwis PayPal jest wykorzystywany przez firmę PayPal Polska sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa; spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie KRS pod numerem: 0000289372. Rozliczenie transakcji jest dokonywane zgodnie z warunkami tego serwisu znajdującymi się na stronie www.paypal.pl. Przy czym za obsługę kart płatniczych odpowiada PayPal obsługiwany przez swoją spółkę zarejestrowaną R.C.S. Luxembourg B 118 349 zgodnie z warunkami tego serwisu.
  • Serwis Autopay za pośrednictwem Autopay S.A., z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000320590, NIP: 585-13-51-185. Rozliczenie transakcji jest dokonywane zgodnie z warunkami tego serwisu znajdującymi się na stronie www.autopay.pl.
 1. Usługodawca wysyła Klientowi fakturę VAT na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e-mail. Klient zgadza się na otrzymanie faktury drogą elektroniczną. W przypadku woli otrzymania faktury na inny od podanego adres Klient zobowiązany jest zaznaczyć to poprzez jedną z dostępnych dróg kontaktu.
 2. Po zaksięgowaniu wpłaty od Klienta, Usługodawca przystępuje do realizacji Usługi.

§ 7
Koszt, sposoby i termin dostawy

 1. Początek biegu terminu dostawy produktów fizycznych liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy i liczony jest w Dniach Roboczych.
 2. Dostawa towaru dostępna jest na terytorium Polski.
 3. Dostawa towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Odbiór osobisty towaru przez Klienta nie jest możliwy.
 5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy towaru:
  • przesyłka kurierska dokonywana poprzez firmę InPost
  • przesyłka dokonywana poprzez usługę paczkomaty firmy Inpost.
 1. Termin nadania Zamówienia produktów fizycznych wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do terminowego nadania przesyłki jednak nie odpowiada za ewentualne opóźnienia w dostawie, które nie wynikają z jego winy.
 3. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu usługi.

§ 8
Obowiązki Sprzedawcy

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru powstałe ze względu na niezalecane użytkowanie przez Klienta, które nie jest niezbędne do zbadania prawidłowej produkcji towaru.
 3. Sprzedawca zobowiązuję się do dążenia, aby dostęp do Sklepu był nieprzerwany oraz zapewnia bezpieczeństwo realizowanych za pomocą Sklepu transakcji.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w wyniku wadliwego funkcjonowania urządzeń, przy użyciu których Klient korzysta ze Sklepu i Usług.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie interfejsów i łączy, które nie są jego własnością lub nie są przez niego obsługiwane.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą czy niedozwolonym działaniem osób trzecich. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do zaplanowanych przerw, związanych na przykład z modyfikacjami technicznymi, o których Klient będzie informowany na stronie Sklepu.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji Zamówień w ustalonym czasie oraz miłego kontaktu z Klientem poprzez wskazane Regulaminem drogi.

§ 9
Prawa autorskie

 1. Sprzedawca oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do materiałów zamieszczanych na Stronie.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się, że wszelkie materiały udostępnione w ramach wykonywania Umowy Sprzedaży z Klientem będą zgodne z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami.
 3. Klient zakupując jakikolwiek produkt w Sklepie nie otrzymuje do niego praw, w tym w szczególności do:
  • rozpowszechniania, w tym w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
  • zwielokrotniania, włączając w to prawo do to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów współdziałania z innymi utworami lub rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, lub innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie;
  • rozporządzania materiałami i ich opracowaniami, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich.
 4. Naruszenie postanowień §9 ust. 3 niniejszego regulaminu będzie stanowiło podstawę do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez Sprzedawcę.

§ 10
Dane osobowe w sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca.
 2. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do:
  • ich indywidualnej kontroli
  • ich sprostowania i uzupełnienia
  • ich usunięcia
  • ograniczenia ich przetwarzania
  • ich przeniesienia
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Podanie danych osobowych zawsze jest dobrowolne, ale w określonych przypadkach – wskazywanych każdorazowo w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego – brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych może skutkować uniemożliwieniem złożenia zamówienia.
 2. We wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może kontaktować się:
  • pisemnie na adres: DataStory Anna Bąk, ul. Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław,
  • w formie elektronicznej na adres: patrycja@janinadaily.com.
  • Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady szczegółowo wskazane w Polityce Prywatności

§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania spraw i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca uprawniony jest w dowolnym momencie do jednostronnego wprowadzenia zmian lub uzupełnień w niniejszym Regulaminie, o których Użytkownik będzie informowany na Stronie lub drogą mailową.
 2. Warunki współpracy określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące współpracy mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.